Matsu no Sakae [Marriage of the Shogun's daughter to the Kaga Family]

松乃栄

三代目歌川国貞
Matsu no Sakae [Marriage of the Shogun's daughter to the Kaga Family] | General Library
View at "Matsu no Sakae [Marriage of the Shogun's daughter to the Kaga Family]"